ล้อมคอกธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

ล้อมคอกธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

นักข่าวกล่าวว่า ที่ทำการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

ได้เปิดรับฟังข้อคิดเห็น แนวทางในการห้ามผู้ประกอบการทรัพย์สินดิจิทัล ให้บริการหรือสนับสนุนการให้บริการรับฝากทรัพย์สินดิจิทัล ที่มีการจ่ายผลตอบแทนแก่ผู้ฝากรวมทั้งการให้กู้เงิน (deposit taking & lending) เพื่อปกป้องผู้ซื้อขายรวมทั้งพสกนิกรจากความเสี่ยงทางธุรกิจของผู้ให้บริการธุรกรรม รวมทั้งเพื่อช่วยลดปัญหาที่อาจเป็นเพราะเนื่องจากการเข้าใจผิดว่า เป็นบริการที่มีการกำกับดูแลจากหน่วยงานควบคุม จนบางทีอาจก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมของพลเมือง

เนื่องจากว่ายังไม่มีการกำกับดูแลทั้งในและต่างแดน และปัจจุบันนี้มีผู้ให้บริการในต่างประเทศหลายรายที่ประสบพบเจอกับปัญหาด้านสภาพคล่องกระทั่งจำเป็นต้องหยุดให้บริการรวมทั้งมีการยับยั้งการถอนทรัพย์สินดิจิทัลของลูกค้า ก.ล.ต.

สินทรัพย์ดิจิทัล

ได้เปิดรับฟังข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางสำหรับในการกำกับดูแล โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้

1.ห้ามผู้ประกอบการทรัพย์สินดิจิทัล รับฝากทรัพย์สินดิจิทัลแล้วก็นำทรัพย์สินดิจิทัลที่รับฝากไปให้กู้หรือลงทุนและจ่ายผลตอบแทนแก่ผู้ฝาก

2. ห้ามผู้ประกอบการทรัพย์สินดิจิทัล รับฝากทรัพย์สินดิจิทัลโดยจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้ฝาก แม้ว่าผลตอบแทนดังที่ได้กล่าวมาแล้วมิได้มาจากการนำทรัพย์สินดิจิทัลที่รับฝากไปหาผลประโยชน์ (ยกตัวอย่างเช่น อาจมาจากงบประมาณผลักดันการค้าขายบริษัทหรือบริษัทในกลุ่ม เป็นต้น) ก็ตาม ยกเว้นมีลักษณะเป็นการผลักดันวิธีขายตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

3.ห้ามทำการโฆษณาหรือชักชวนคนทั่วๆไปหรือทำการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการเกื้อหนุนการให้บริการ deposit taking & lending ของผู้ให้บริการหรือบุคคลอื่น อย่างเช่น เป็นหนทางให้ลูกค้าสามารถใช้บริการผู้ให้บริการ deposit taking & lending ในต่างแดนผ่านแพลตฟอร์มหรือแอปพลิเคชันของผู้ประกอบการได้ เป็นต้น

ยิ่งไปกว่านั้น ก.ล.ต.ยังได้เปิดรับฟังข้อคิดเห็นแนวทาง เกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขการเปิดเผยความเสี่ยงจากการซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซีรวมทั้งการกำหนดราคาการซื้อทรัพย์สินดิจิทัลต่อธุรกรรมอย่างน้อย 5,000 บาท เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ซื้อขายจะมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้า การลงทุนรวมทั้งการบริหารความเสี่ยงจากการลงทุน รวมทั้งสามารถรับความเสี่ยงได้ในระดับที่พอดี สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของสินค้า รวมถึงได้ข้อมูลประกอบกิจการตัดสินใจอย่างเพียงพอ